|

دستور بافت دومیل حیوان روباه – فارسی

اللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیـِّکَ الفـَرَج

هزینه آموزش

یـک صلوات براے سلامتے وظهور آقا امام زمان

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَے مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فـَرَجَهم


روباه [ElmeKamel.ir]
قد عروسک حدود: ۱۸سانتیمتر [ElmeKamel.ir]

5 دانه سر بیندازید . [ElmeKamel.ir]
2_همه از رو . [ElmeKamel.ir]
3_ (1 زیر1سید) تکرار متن پرانتز تا دانه آخر_10دانه می شود . [ElmeKamel.ir]

4 – همه دانه ها از رو بافته شود . [ElmeKamel.ir]
5_ (2 زیر1سید) متن داخل پرانتز تا دانه آخر تکرار شود _15دانه می شود . [ElmeKamel.ir]

6 – همه دانه ها از رو بافته شود . [ElmeKamel.ir]
7_ (3 زیر1سید) متن داخل پرانتزتا دانه آخر تکرار شود . 20دانه می شود. [ElmeKamel.ir]

8 – همه دانه ها از رو بافته شود . [ElmeKamel.ir]
9_ (4 زیر1سید) متن داخل پرانتز تا آخر تکرار شود [ElmeKamel.ir]

10 – همه دانه ها از رو بافته شود. [ElmeKamel.ir]
11_ (5 زیر1سید) متن داخل پرانتز تا اخر تکرار شود._30دانه می شود . [ElmeKamel.ir]

12 – همه از رو بافته شود . [ElmeKamel.ir]
13_28_15 راه ساده ببافید . [ElmeKamel.ir]
29_ (5 زیر2 دانه یکی شود) متن داخل پرانتز تا اخر تکرار شود. [ElmeKamel.ir]

30 – همه از رو بافته شود . [ElmeKamel.ir]
31_ (4 زیر2 دانه یکی شود) متن داخل پرانتز تا اخر تکرار شود. [ElmeKamel.ir]

32 – همه از رو بافته شود . [ElmeKamel.ir]
33_ (3 زیر2 دانه یکی شود) متن داخل پرانتز تا اخر تکرار شود. [ElmeKamel.ir]

34 – (2 زیر2 دانه یکی شود) متن داخل پرانتز تا اخر تکرار شود. [ElmeKamel.ir]

35 – (1 زیر2 دانه یکی شود) متن داخل پرانتز تا اخر تکرار شود. [ElmeKamel.ir]

36 – همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
37_ (2 دانه یکی شود) متن داخل پرانتز تا اخر تکرار شود. [ElmeKamel.ir]

سر
با نارنجی 3 دانه سر بزنید
2_ همه از رو [ElmeKamel.ir]
3_ 1 زیر ، 1 دانه اضافه کنید ، 1 زیر 1 دانه اضافه شود 1 زیر _ 5 دانه می شود . [ElmeKamel.ir]
4_ همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
5_ 2 زیر ، 1 سيد , 1 زیر 1 سيد 2 زیر _ 7دانه میشود [ElmeKamel.ir]
6_ همه رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
7_ 3 زیر، 1 سید 1 زیر 1 سید 3 زیر _ 9دانه می شود. [ElmeKamel.ir]
8_ همه رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
9_4 زیر 1 سيد 1 زیر 1 سيد 4 زیر _ 11دانه می شود . [ElmeKamel.ir]
10_همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
11_ 5 زیر 1 سيد 1 زیر 1 سید 5 زیر _ 13 دانه می شود . [ElmeKamel.ir]
12 _ همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
13_ 6 زیر 1 سيد 1 زیر 1 سید 6 زیر _ 15 دانه می شود . [ElmeKamel.ir]
14 _ همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
15_ 7 زیر 1 سيد 1 زیر 1 سید 7 زیر _ 17 دانه می شود . [ElmeKamel.ir]
16 _ همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
17_ 8 زیر 1 سيد 1 زیر 1 سید 8 زیر _ 19 دانه می شود . [ElmeKamel.ir]
18 _ همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]

19 _ 4 راه ساده ببافید [ElmeKamel.ir]
20_ ( 2 زیر 2 تا یکی شود ) تکرار پرانتز تا دانه آخر [ElmeKamel.ir]
21_همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
22_ ( 2 زیر 2دانه یکی شود ) تکرار داخل پرانتز تا دانه آخر [ElmeKamel.ir]
23_همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
24_( 2 زیر، 2دانه یکی شود ) تکرار داخل پرانتز تا دانه آخر [ElmeKamel.ir]
25_ همه دانه ها از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
26 _ ( 2 دانه یکی شود ) تکرار داخل پرانتز تا دانه آخر دانه ها را جمع کنید [ElmeKamel.ir]

با رنگ سفید 5 دانه سر بیندازید [ElmeKamel.ir]
1_همه دانه ها از رو [ElmeKamel.ir]
2 _ ( 1 زیر، 1 دانه اضافه شود ) تکرار داخل پرانتز 10دانه شود [ElmeKamel.ir]
3_همه دانه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
4 _ ( 2 زیر , 1دانه اضافه شود ) تکرار داخل پرانتز تا دانه آخر _ 15 دانه می شود . [ElmeKamel.ir]
5 – 10 _ 5 راه ساده ببافید [ElmeKamel.ir]
11 _ 2 دانه را یکی کنید 11 دانه ببافید 2دانه یکی کنید _ 13 دانه می شود . [ElmeKamel.ir]
12 _ همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
13 _ 2 دانه یکی شود 9 دانه ببافید ، 2 دانه یکی شود (11دانه می شود . ) [ElmeKamel.ir]
14 _ همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
15 _ 2 دانه یکی شود 7 زیر 2دانه یکی شود ( 9 دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
16_ همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
17 _ 2دانه یکی شود 5 دانه زیر 2 دانه یکی شود (7دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
18_ 2 دانه یکی شود 3 زیر 2دانه یکی شود (5دانه می شود) [ElmeKamel.ir]
19_ همه از رو [ElmeKamel.ir]
20- 2 دانه یکی می شود 1 زیر 2 دانه یکی شود ( 3 دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
21_همه از رو [ElmeKamel.ir]
22 – 2 دانه یکی شود 2دانه یکی شود ( 2 دانه می شود . ) [ElmeKamel.ir]
دانه ها را یکی کنید .

گوش 2 عدد ببافید.
با رنگ سفید 6 دانه سر بیندازید [ElmeKamel.ir]
1_ همه دانه را از زیر ببافید [ElmeKamel.ir]
2_ همه دانه ها را از رو ببافید [ElmeKamel.ir]
3_2دانه را یکی کنید 2 زیر 2دانه را یکی کنید [ElmeKamel.ir]
4_ همه از رو بافته شود ( 4دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]

کاموا مشکی را وصل کنید
5 – 2 دانه یکی شود 2 دانه یکی شود (2دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
6 – همه دانه ها از رو بافته می شود . [ElmeKamel.ir]
7 – 2 دانه یکی شود (1دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
8_دانه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
9 – 1 دانه اضافه شود 1دانه زیر (2دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
10_همه دانه ها از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
11 – 1 دانه اضافه شود 1 دانه اضافه شود 1 زیر 1 دانه اضافه شود ( 4 دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
12_ همه دانه ها از رو بافته می شود [ElmeKamel.ir]
کاموای نارانجی را وصل کنید [ElmeKamel.ir]
13 – 1 زیر 1دانه اضافه شود 2 زیر 1 دانه اضافه شود (6دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
14_همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
15_همه از زیر بافته شود [ElmeKamel.ir]
16_همه دانه ها کور شود [ElmeKamel.ir]

دست 2 عدد ببافید .
6 دانه سر بیندارید 8 راه نارنجی ببافید . [ElmeKamel.ir]
8 راه مشکی ببافید ودانه را جمع کنید [ElmeKamel.ir]

( پا ) 2 عدد ببافید
8 دانه نارنجی سر بیندازید [ElmeKamel.ir]
10 ردیف ببيافيد [ElmeKamel.ir]
با کاموا مشکی هم 10, راه ببافید و دانه ها را جمع کنید [ElmeKamel.ir]

دم
با کاموای نارنجی 6 دانه سر بیندازید
1_3 زیر 1سید 3 زیر( 7دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
2_ همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
3_ 4 زیر 1 سید 3 زیر ( 8 دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
4 – همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
5_ 4 زیر 1 سید 4 زیر ( 9 دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
6_ همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
7 – 5 زیر 1 سید 4 زیر ( 10 دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
8_ همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
9_ 5 زير 1سيد 5 (11دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
10 – همه دانه ها از رو بافته می شود [ElmeKamel.ir]
11_6_ زیر1سید 5 زیر (12دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
کاموای نارنجی را ببرید و کاموای سفید را وصل کنید [ElmeKamel.ir]

12_5دانه زیر 2 دانه یکی شود 5 دانه زیر (11دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
13- همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
14_ 4دانه زیر 2 دانه یکی شود 5 زیر (10دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
15_ همه دانه ها از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
16_4 زیر 2 دانه یکی شود 4 زیر ( 9 دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
17_همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
18 – 2 دانه یکی شود 5 زیر 2 یکی شود ( 7دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
19_همه از رو بافته میشود [ElmeKamel.ir]
20_ 2 دانه یکی شود 3 زیر 2 دانه یکی شود ( 5 دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
21_همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
22 _ 2 دانه یکی شود 1 زیر 2 دانه یکی شود ( 3دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
23_همه از رو بافته شود [ElmeKamel.ir]
24_ 2 دانه یکی شود 1 زیر ( 2دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
25 – دو دانه را یکی کنید . [ElmeKamel.ir]

سرهمی
با رنگ دلخواه 10دانه سر بیندازید
از راه رو شروع کنید 5 راه ساده ببافید. [ElmeKamel.ir]
6 – 1 دانه اضافه کنید 9 زیر ببافید 1 دانه اضافه کنید 1 زیر (12دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
5 راه ساده ببافید [ElmeKamel.ir]
12 – 1 دانه اضافه کنید 11 دانه زیر 1 دانه اضافه 1 زیر ( 14 دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
5 راه ساده ببافید [ElmeKamel.ir]
16 _ دانه اضافه کنید 13 دانه زیر 1 دانه اضافه کنید 1 دانه زیر ( 16 دانه می شود ) [ElmeKamel.ir]
کاموا را ببرید و
از رج 1 تا 16 دو عدد بافته شود برای تکه دوم شلوار
20 راه ساده ببافید و همه دانه ها را کور کنید [ElmeKamel.ir]
بند شلوار را با قلاب زنجیره ببافید و وصل کنید [ElmeKamel.ir]در صورت استفاده و محک این آموزش ، لطفا با نوشتن نظر تجربه ی خود را با ما به اشتراک بگذارید .


احتیاج به حمایت ، آموزش بیشتر و تخصصی تر داری ؟

برای آموزش به صورت خصوصی با ما در ارتباط باش .غیر از آفرینش ادبی و هنری
به دغدغه بیشتری نیاز نداری .
علم کامل بهت کمک می کنه ،
تو فقط خلق کن و لذت ببر …


علم کامل _ لباس کامل

Similar Posts

دیدگاهتان را بنویسید