|

دستور بافت قلاب بافی بالن توت فرنگی – فارسی

اللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیـِّکَ الفـَرَج

هزینه آموزش

یـک صلوات براے سلامتے وظهور آقا امام زمان

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَے مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فـَرَجَهم


بالن توت فرنگی
منظور از پایه : پایه کوتاه می باشد ، در غیر این صورت ذکر شده است .

وسایل موردنیاز : کاموا به رنگهای موجود در تصویر
قلاب شماره 2
دو عدد چشم 15میلی
نخ و سوزن و قیچی

اندازه تمام شده عروسک حدود 21 سانتی متر می باشد. [ElmeKamel.ir]

بالن بارنگ صورتی یا قرمز [ElmeKamel.ir]
رج 1 : حلقه و 8 پایه کوتاه در حلقه ببافید (8 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 2 : در هرپایه رج قبل 2 پایه ببافید (16 پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 3:( 1پایه ببافید / 2 پایه در یکی ببافید ) داخل پرانتز را 8 بار تکرار کنید (24 پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 4 : 1 پایه ببافید /2 پایه در یکی بیافید / (2 پایه ببافید /2 پایه در یکی ببافید) داخل پرانتز را 7 بار تکرار کنید / 1 پایه ببافید (32 پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 5: ( 3 پایه ببافید / 2 پایه در یکی ببافید ) داخل پرانتز را 8 بار تکرار کنید (40پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 6 : از حلقه پشتی دانه گرفته و ساده بافی (40پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 7 : (9 پایه ببافید / 2 پایه دریکی ببافید) داخل پرانتز را 4 بار تکرار کنید (44پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 8 : 5 پایه ببافید / 2 پایه در یکی ببافید ( 10 پایه بیافید / 2 پایه در یکی ببافید ) داخل پرانتز را 3 بار تکرار کنید / 5 پایه ببافید (48 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 9: (11 پایه ببافید / 2 پایه در یکی ببافید) داخل پرانتز را 4 بار تکرار کنید (52 پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 10 : 6 پایه بیافید / 2 پایه دریکی بیافید (12 پایه ببافید/2 پایه در یکی ببافید ) داخل پرانتز را 3 بار تکرار کنید/ 6 پایه ببافید (56 پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 11 : ( 13 پایه ببافید /2 پایه دریکی ببافید ) داخل پرانتز را 4 بار تکرار کنید (60 پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 12 : 7 پایه ببافید / 2 پایه در یکی ببافید / ( 14 پایه ببافید /2 پایه در یکی ببافید ) داخل پرانتز را 3 بر تکرار کنید / 7 پایه ببافید (64 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 13 : ( 15 پایه ببافید / 2 پایه دریکی ببافید ) داخل پرانتز را 4 بار تکرار کنید (68 پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 14 : 8 پایه ببافید /2 پایه در یکی ببافید / (16 پایه بیا فید / 2 پایه در یکی ببافید ) داخل پرانتز را 3 بار تکرار کنید / 8 پایه ببافید (72پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 15: (17 پایه ببافید / 2 پایه در یکی ببافید ) داخل پرانتز را 4 بار تکرار کنید (76پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 16 : 9 پایه ببافید / 2 پایه دریکی ببافید / ( 18 پایه ببافید / 2 پایه در یکی ببافید) داخل پرانتز را 3 بار تکرار کنید / 9 پایه ببافید (80 پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 17 : ( 19 پایه ببافید / 2 پایه در یکی ببافید ) داخل پرانتز را 4بار تکرار کنید (84 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 18تا 26 : ساده بافی (84 پایه) [ElmeKamel.ir]

چشم ها در رج 16 – 17 وبا فاصله 13 پایه از هم نصب می شوند. [ElmeKamel.ir]

رج 27 : 6 پایه ببافید / 2 پایه را یکی کنید / ( 12 پایه ببافید / 2 پایه را یکی کنید) داخل پرانتز را 5 بار تکرار کنید / 6 پایه ببافید (78پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 28 : ساده بافی (78پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 29 : ( 11 پایه ببافید / 2 پایه را یکی کنید ) داخل پرانتز را 6 بار تکرار کنید (72پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 30 : ساده بافی (72پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 31 : 5 پایه ببافید / 2 پایه را یکی کنید / ( 10 پایه ببافید / 2 پایه را یکی کنید) داخل پرانتز را 5 بار تکرار کنید/ 5 پایه ببافید (66 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 32 : ساده بافی ( 66 پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 33 : (9 پایه ببافید / 2 پایه را یکی کنید ) داخل پرانتز را 6 بار تکرار کنید (60 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 34 : 4 پایه ببافید / 2 پایه را یکی کنید / ( 8 پایه بیافید /2 پایه را یکی کنید) داخل پرانتز را 5 بار تکرار کنید / 4 پایه ببافید (54 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 35 : ( 7 پایه ببافید /2 پایه را یکی کنید ) داخل پرانتز را 6 بار تکرار کنید (48 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 36 : 3 پایه ببافید / 2 پایه را یکی کنید / ( 6 پایه ببافید / 2 پایه را یکی کنید) داخل پرانتز را 5 بار تکرار کنید /3 پایه ببافید (42 پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 37 : ( 5 پایه ببافید / 2 پایه را یکی کنید ) داخل پرانتز را 6 بار تکرار کنید (36 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 38 : 2 پایه ببافید / 2 پایه را یکی کنید ( 4 پایه ببافید / 2 پایه را یکی کنید ) داخل پرانتز را 5 بار تکرار کنید / 2 پایه ببافید ( 30 پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 39 : ( 3 پایه ببافید /2 پایه را یکی کنید ) داخل پرانتز را 6 بار تکرار کنید (24 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 40 : 1 پایه ببافید / 2 پایه را یکی کنید ( 2 پایه ببافید /2 پایه را یکی کنید) داخل پرانتز را 5 بار تکرار کنید/ 1 پایه ببافید (18 پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 41 : ( 1 پایه بیافید / 2 پایه را یکی کنید ) داخل پرانتز را 6 بار تکرار کنید (12 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 42 : (2 پایه را یکی کنید ) داخل پرانتز را 4 بار تکرار کنید (4 پایه) [ElmeKamel.ir]

با استفاده از نخ و سوزن انتهای بافت راجمع کنید .
مانند تصویر ابتدا جای چشم ها را کمی گود کنید سپس سفیدی اطراف چشم را بدوزید. خط چشم را نیز با نخ مشکی بدوزید. [ElmeKamel.ir]
با استفاده از نخ سفید خطوط روی بالن را بدوزید . [ElmeKamel.ir]

سبد بالن بارنگ قهوه ای
رج 1 : حلقه و 8 پایه کوتاه در حلقه ببافید ( 8 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 2 : در هرپایه رج قبل 2 پایه ببافید (16 پايه ) [ElmeKamel.ir]
رج 3:(1پایه ببافید / 2 پایه در یکی ببافید) داخل پرانتزرا 8 بار تکرار کنید (24 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 4: 1 پایه ببافید / 2 پایه دریکی ببافید / ( 2 پایه ببافید / 2 پایه دریکی ببافید) داخل پرانتزرا 7 بار تکرار کنید / 1 پایه ببافید (32 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 5:( 3 پایه ببافید / 2 پایه در یکی ببافید ) داخل پرانتز را 8 بار تکرار کنید (40پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 6 تا 11 : ساده بافی (40 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 12 : پایه معکوس ببافید. [ElmeKamel.ir]
سپس برای طناب دور بالن 110 زنجیره بزنید و به طرف دیگر سبد وصل کنید. [ElmeKamel.ir]
کناره های طناب را با سنجاق به بالن فیکس کنید . [ElmeKamel.ir]

برگ توت فرنگی بارنگ سبز
رج 1 : حلقه و 6 پایه کوتاه در حلقه ببافید (6 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 2 : در هرپایه رج قبل 2 پایه ببافید (12پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 3: ( 1 پایه ببافید / 2 پایه دریکی ببافید ) داخل پرانتز را 6 بار تکرار کنید (18پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 4 : 1پایه ببافید / 2 پایه دریکی ببافید ( 2 پایه ببافید / 2 پایه دریکی ببافید ) داخل پرانتز را 5 بار تکرار کنید / 1 پایه ببافید (24 پایه) [ElmeKamel.ir]

9 زنجیره بزنید و ازدومین زنجیره از طرف قلاب شروع به بافت کرده و 1 پایه نامرئی ببافید / 1 پایه کوتاه ببافید / 1 پایه ساده ببافید / 5 پایه بلند ببافید / 1پایه را نبافته و رد کنید / 1 پایه نامرئی بزنید. [ElmeKamel.ir]
به همین ترتیب 12 عدد برگ ببافید . برای بالای برگ میتوانید از مرکز بافت نخ سبز را وصل کرده و 20 زنجیره بزنید و سپس بدوزید و تمام [ElmeKamel.ir]

توت فرنگی های کوچک
رج 1 : حلقه و 6پایه کوتاه در حلقه ببافید (6 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 2: (1پایه ببافید / 2 پایه دریکی ببافید ) داخل پرانتزرا 3 بار تکرار کنید ( 9 پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 3: ساده بافی ( 9 پایه) [ElmeKamel.ir]
رج 4 : ( 2 پایه ببافید / 2 پایه در یکی ببافید ) داخل پرانتز را 3 بار تکرار کنید (12پایه ) [ElmeKamel.ir]
رج 5 : ساده بافی (12پایه) [ElmeKamel.ir]
کمی الیاف کنید.
رج 6 : ( 2 پایه را یکی کنید) داخل پرانتز را 6 بار تکرار کنید (6 پایه ) [ElmeKamel.ir]
با استفاده از نخ و سوزن انتهای بافت راجمع کنید . [ElmeKamel.ir]

برگ :
( 4 زنجیره بزنید و از دومین زنجیره از طرف قلاب شروع به بافت کرده و 3 پایه کوتاه ببافید ) داخل پرانتز را 3 بار دیگر تکرار کنید سپس با پایه نامرئی به گلبرگ اولی وصل کنید و تمام خطوط روى توت فرنگی را بدوزید . [ElmeKamel.ir]در صورت استفاده و محک این آموزش ، لطفا با نوشتن نظر تجربه ی خود را با ما به اشتراک بگذارید .


احتیاج به حمایت ، آموزش بیشتر و تخصصی تر داری ؟

برای آموزش به صورت خصوصی با ما در ارتباط باش .غیر از آفرینش ادبی و هنری
به دغدغه بیشتری نیاز نداری .
علم کامل بهت کمک می کنه ،
تو فقط خلق کن و لذت ببر …


علم کامل _ لباس کامل

Similar Posts

دیدگاهتان را بنویسید